GEOMAP Usługi Geodezyjne i Kartograficzne
inż. Janusz Bezdzietny

ul. Oleśnicka 15 B
50-320 Wrocław
tel. 609 145 510
e-mail: jbezdzietny@gmail.com

Na czym polega geodezyjny podział działki

Kategoria: Blog

geodezyjny podział działki

Podział działki polega na wydzieleniu części nieruchomości, zazwyczaj w celu przeniesienia jej własności. W ujęciu wieczysto-księgowym podział nieruchomości polega na wyłączeniu jej z dotychczasowej księgi wieczystej, co najmniej jednej działki i założeniu dla niej nowej księgi wieczystej. W ujęciu administracyjno-prawnym podział nieruchomości polega na określeniu w dotychczasowych jej granicach, innej konfiguracji geodezyjnej gruntu wchodzących w jej skład, bez zmiany jej dotychczasowego właściciela – podział geodezyjny. Wnioskodawcą podziału działki musi być jej właściciel. W tym celu musi pobrać on z urzędu miasta lub gminy wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dotyczącego tej działki. W MPZP zawarte są informacje, o tym które tereny są przewidziane pod zabudowę mieszkaniową, inwestycje drogowe, a także które są terenami rolniczymi i leśnymi.

Wstępny projekt podziału działki

Na lecenie właściciela gruntu, sporządzany jest wstępny projekt podziału terenu. Stworzony jest on w oparciu o dane otrzymane z miejscowego plany zagospodarowania. Wypełnienie wniosku ze wstępnym projektem niestety nie wystarcza. Konieczne jest posiadanie między innymi kopii dokumenty potwierdzającego tytuł prawny. Właściciel musi dostarczyć również wypis z katastru. Trzeba pamiętać także o wypisie ewidencji gruntów oraz kopii tzw. mapy ewidencyjnej. Zaświadczenia te można uzyskać w wydziale geodezji. Na kopii mapy zasadniczej powstaje wstępny projekt podziału działki.

Zadanie geodety

Wniosek składa się ze wstępnym planem składa się wydziale geodezji. Jeśli otrzyma on pozytywną opinię, należy zlecić geodecie kolejne działania. To on wykonuje projekt podziału działki w oparciu o dokumentację, tzn. odszukuje i określa granice gruntu. Wyznacza w terenie kolejne punkty graniczne. Następnie nowe granice są przekazywane do akceptacji zainteresowanym, czyli właścicielowi oraz właścicielom sąsiednich posesji i innych nieruchomości położonych w sąsiedztwie. Na tej bazie powstaje projekt zasadniczy, posiadające zarówno dane dotyczące dzielonej działki, jaki i stanu po podziale. Projekt ponownie trafia do urzędu w celu wydania opinii. Jeśli wniosek zostanie zaakceptowany, geodeta może wyznaczyć nowe granice działek. Po utrwaleniu znaków granicznych, właściciel otrzymuje komplet dokumentów.