GEOMAP Usługi Geodezyjne i Kartograficzne
inż. Janusz Bezdzietny

ul. Oleśnicka 15 B
50-320 Wrocław
tel. 609 145 510
e-mail: jbezdzietny@gmail.com

Co należy wiedzieć o osnowie geodezyjnej?

Kategoria: Blog

urządzenie geodezyjne

Pojęcie osnowy geodezyjnej to jedno z podstawowych terminów w słowniku każdego geodety. Czym jest osnowa geodezyjna i do czego służy? Jakie są główne kryteria jej podziału? Tego wszystkiego dowiedzą się Państwo z lektury poniższego artykułu. Mamy nadzieję, że umieszczone informacje okażą się pomocne.

Osnowa geodezyjna – co to jest?

Mianem osnowy geodezyjnej nazywa się w pełni zhierarchizowany zbiór punktów geodezyjnych, czyli znaków, które umieszczone zostały w trwały sposób na powierzchni ziemi, na przykład na budowli lub w gruncie. Punkty zostają opatrzone przy użyciu permanentnego znaku, oznaczają się nawzajem oraz są określone matematycznie. Za ich wyznaczenie odpowiedzialne są wysokości oraz geodezyjne współrzędne geograficzne. Kolejność wygląda następująco: najpierw umiejscawia się osnowę geodezyjną, czyli umieszcza znaki typu wodnego, a następnie wykonuje pomiar. Dopiero na tej podstawie możliwe jest wyznaczenie dokładnych wysokości oraz współrzędnych. Końcowy etap to wymierzenie rzeźby danego terenu oraz położonych na niej obiektów. Warto wiedzieć, że każdy punkt osnowy opatrzony jest w unikalny opis topograficzny oraz numer. Opis oznaczony jest także unikalnym znakiem geodezyjnym, a zawarte w nim dane przechowywane są w państwowym zasobie kartograficznym i geodezyjnym.

Jak wygląda podział osnowy geodezyjnej?

Podział osnowy geodezyjnej przeprowadza się na podstawie prezentacji wzajemnego położenia punktów. Tak przeprowadzoną klasyfikację dzielimy na: osnowę dwufunkcyjną, która spełnia jednocześnie funkcje osnowy wysokościowej oraz poziomej, osnowę poziomą, której zadaniem jest wzajemne precyzowanie położenia punków na danej płaszczyźnie, a także osnowę wysokościową określającą wysokość punktów w oparciu o wyznaczone elementy odniesienia.