GEOMAP Usługi Geodezyjne i Kartograficzne
inż. Janusz Bezdzietny

ul. Oleśnicka 15 B
50-320 Wrocław
tel. 609 145 510
e-mail: jbezdzietny@gmail.com

Co należy wiedzieć na temat rozgraniczania nieruchomości?

Kategoria: Blog

Co należy wiedzieć na temat rozgraniczania nieruchomości?

Rozgraniczanie nieruchomości nazywane jest również w geodezji rozgraniczaniem gruntów. Ten rodzaj działania ma na celu ustalenie przebiegu faktycznych granic działki poprzez określenie linii granicznych i położenia punktów. Najogólniej rzecz ujmując rozgraniczanie nieruchomości ma na celu określenie, jak daleko sięga prawo własności, które przysługuje właścicielowi danej nieruchomości. Wyznaczanie granic okazuje się niezbędne również przy planowaniu inwestycji związanych z położeniem nieruchomości.

Kiedy przeprowadzane są rozgraniczenia nieruchomości?

Rozgraniczenie nieruchomości przeprowadzane jest w dwóch głównych przypadkach.  O pierwszym mówimy wówczas, gdy granice nieruchomości nie są jeszcze wyznaczone. Taki rodzaj rozgraniczenia jest stosunkowo prosty do wykonania. Drugi przypadek dotyczy działek, na których granice zostały wyznaczone, ale z różnych powodów ich przebieg pozostaje sporny. Należy zdawać sobie sprawę, że do wyznaczenia granic nieruchomości może dojść na skutek postępowania sądowego lub administracyjnego. Aktualnie obowiązujące przepisy stanowią, że postępowanie rozgraniczeniowe powinno odbywać się przed odpowiednim organem administracji samorządowej.

Postępowanie w sprawie rozgraniczenia nieruchomości

Trzeba wiedzieć, że stroną w postępowaniu o rozgraniczenie nieruchomości może być każdy, kto posiada prawa do określonej działki. Może to być m.in. użytkownik wieczysty, posiadacz zależny, właściciel nieruchomości bądź posiadacz samoistny. Do wniosku powinien zostać dołączony odpis z księgi wieczystej danej nieruchomości oraz wyrys pobrany z ewidencji gruntów dla określonego numeru działki. Bezpośrednio po wszczęciu procedury, geodeta powołany do danej sprawy, wzywa obie strony do stawienia się na spornym gruncie, a następnie informuje o dacie przeprowadzenia rozgraniczenia. W przypadku, w którym którakolwiek ze stron jest niezadowolona z ustalonego przebiegu granicy, konieczne jest przekazanie sprawy do sądu.