GEOMAP Usługi Geodezyjne i Kartograficzne
inż. Janusz Bezdzietny

ul. Oleśnicka 15 B
50-320 Wrocław
tel. 609 145 510
e-mail: jbezdzietny@gmail.com

Podział działek rolnych

Kategoria: Blog

sposób podziału działki

Nieruchomości przeznaczone na cele rolne są wykazane w katastrze nieruchomości jako użytki rolne. Do tej grupy zaliczamy także nieruchomości wykazane jako użytki kopalne, nieużytki. Grunty rolne mogą być dzielone według dwóch różnych procedur podziałowych, w zależności od wielkości wydzielanych działek. Warto pamiętać, że jeśli działka w wyniku podziału będzie miała wielkość przynajmniej 0,3000 ha, to nie jest wymagana decyzja administracyjna, która ów podział zatwierdzi. Istnieją jednak dwa wyjątki od tej zasady. Pierwszy, gdy na danym terenie nie ma plany miejscowego, a dzielony grunt został objęty decyzją o warunkach zabudowy, bądź o ustaleni lokalizacji inwestycji celu publicznego. Drugi wyjątek obowiązuje, gdy podział gruntów przewiduje wydzielenie nowych dróg, niebędących niezbędnymi drogami dojazdowymi do nieruchomości wchodzących w skład gospodarstw rolnych. Poza tymi wyjątkami w takim podziale wykorzystuje się przepisy prawa geodezyjnego i kartograficznego. W ten sposób wykonuje się podział geodezyjny.

Zadania geodety podczas podziału gruntów rolnych i leśnych

Geodezyjny podział gruntów odbywa się w kilku etapach. Po pierwsze zatrudniony profesjonalny geodeta musi sporządzić projekt działki na aktualnych podkładach mapowych. Następnie określa on granice podziału działki. Geodeta odszukuje punkty załamania granic dzielonej działki i określa jej powierzchnię. Kolejnym etapem, a tym samym ostatnim etapem pracy geodety jest sporządzenie operatu geodezyjnego. Gotowy operat przekazywany jest do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Kolejne etapy podziału

Po przygotowaniu operatu geodezyjnego właściciel składa w wydziale geodezji starostwa powiatowego wniosek o wprowadzenie zmian w ewidencji gruntów i budynków. Ostatnim etapem jest wpisanie zmian do księgi wieczystej. Aby tego dokonać właściciel okazuje w sądzie wieczystoksięgowym wniosek o odłączenie z dotychczasowej księgi wieczystej wydzielonej działki. Polega to na wykreśleniu działki z pierwszej działu księgi wieczystej i złożenia dla niej nowej księgi.