GEOMAP Usługi Geodezyjne i Kartograficzne
inż. Janusz Bezdzietny

ul. Oleśnicka 15 B
50-320 Wrocław
tel. 609 145 510
e-mail: jbezdzietny@gmail.com

Punkty graniczne działki – wyznaczanie i wznowienie

Kategoria: Blog

Punkty graniczne

Cała przestrzeń wokół nas jest podzielona niewidocznymi granicami. Ich wyznaczaniem zajmują się geodeci, używając w tym celu tak zwanych punktów granicznych.  W geodezji punktem granicznym nazywa się taki, którego zadaniem jest wyznaczenie granic posesji. Innymi słowy wyznacza on załamanie linii granicznej. Granice działki o kształcie czworoboku, czyli np. kwadratu lub prostokąta wyznaczane są przy pomocy czterech punktów granicznych. Linia zawarta pomiędzy tymi punktami jest doskonale prosta. Warto podkreślić, że punktów tych używa się nie tylko do wyznaczania granic działek, ale również: obrębów i jednostek ewidencyjnych, gmin, powiatów, województw oraz państw. Każdy punkt graniczny wchodzi w skład bazy danych Ewidencji Gruntów i Budynków oraz Państwowego Rejestru Granic i Powierzchni Jednostek Podziałów Terytorialnych Kraju.

Wyznaczanie punktów granicznych

W przypadku, kiedy granice działki według stanu prawnego nigdy nie były ustalane, a granice ujawnione w operacie ewidencji gruntów są zgodne ze stanem faktycznym władania oraz istnieją jednoznaczne dane pozwalające na określenie tych granic z geodezyjną dokładnością – wówczas można wykonać wyznaczenie punktów granicznych. Zgodnie z przepisami wytyczaniem punktów granicznych oraz umieszczeniem w nich znaków granicznych mogą zajmować się tylko i wyłącznie uprawnieni do tego zadania geodeci. Nie ma prawnej możliwości, abyśmy mogli samodzielnie, bez wiedzy uprawnionych organów umieścić na naszej działce znak graniczny, czy też zmienić położenie znaków już istniejących.

Wznowienie punktów granicznych

Zgodnie z ustawą „Prawo geodezyjne i kartograficzne” art. 39 ust, 1-4, przesunięte, uszkodzone lub zniszczone znaki graniczne, ustalone uprzednio według stanu prawnego nieruchomości mogą być wznowione bez przeprowadzenia postępowania rozgraniczeniowego. Wznowienie przebiegu granic polega na przywróceniu położenia punktów granicznych zgodnie ze stanem wynikającym z dokumentacji geodezyjnej posiadającej moc dowodową.