GEOMAP Usługi Geodezyjne i Kartograficzne
inż. Janusz Bezdzietny

ul. Oleśnicka 15 B
50-320 Wrocław
tel. 609 145 510
e-mail: jbezdzietny@gmail.com

Różnica między mapą zasadniczą a mapą do celów projektowych

Kategoria: Blog

Rodzaje map niezbędnych podczas budowy

Inwestor przystępując do realizacji inwestycji polegającej na wybudowaniu domu, musi spełnić szereg warunków. Należą do nich w szczególności wszelkie uzgodnienia, a przede wszystkim: uzyskanie warunków zabudowy, przedłożenie ni wybranego projektu domu, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz odbiór budynku. Do tego niezbędne są prace geodezyjne, a zwłaszcza uzyskanie właściwych map poszczególnych etapów inwestycji, Mapy geodezyjne zajmują niezwykle ważne miejsce pośród dokumentów potrzebnych do rozpoczęcia budowy domu. Wiedza o ich funkcjach i celach wykorzystania pomoże osobom budującym dom ułożyć bardziej efektywny plan działania. Najważniejszym rodzajem map są: mapa zasadnicza oraz mapa do celów projektowych.

Czym jest mapa zasadnicza

Mapa zasadnicza to podstawowe opracowanie geodezyjno-kartograficzne, które obejmuje swoim zasięgiem obszar całego kraju. Służy celom ewidencyjnym, gospodarczym, planistycznym i strategicznym. Na podstawie mapy zasadniczej wykonywane są inne opracowania kartograficzne, które służą do celów komercyjnych, np. projektowych lub budowlanych. Treść mapy obejmuje dane o ewidencji gruntów i budynków, zagospodarowaniu terenu, podziemnym, naziemnym i nadziemnym uzbrojeniu terenu, ukształtowaniu terenu. Mapę zasadniczą inwestor uzyskuje we własnym zakresie w Wydziale Geodezji w Starostwie Powiatowym. Najczęściej wydawana jest w skali 1:500 – 1:1000.  W przypadku braku mapy zasadniczej danego terenu można zastąpić ją bardziej ogólną mapą ewidencyjną. Mapa zasadnicza wykorzystywana jest zazwyczaj na etapie uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy.

Mapa do celów projektowych

Mapa do celów projektowych jest natomiast opracowaniem kartograficznym, które obejmuje przygotowanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wykonania projektu budowlanego. Opracowuje się ją na bazie aktualnej mapy zasadniczej. Na jej treść, poza elementami stanowiącymi mapę zasadniczą łącznie z granicami własności działek składają się: opracowane geodezyjnie linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, usytuowanie zieleni wysokiej ze wskazaniem pomników przyrody oraz usytuowanie innych obiektów i szczegółów wskazanych przez projektanta, zgodnie z celem wykonywanej pracy. Wykonanie mapy do celów projektowych zleca się geodecie.