GEOMAP Usługi Geodezyjne i Kartograficzne
inż. Janusz Bezdzietny

ul. Oleśnicka 15 B
50-320 Wrocław
tel. 609 145 510
e-mail: jbezdzietny@gmail.com

O szczególnych uprawnieniach geodety

Kategoria: Blog

Jakie uprawnienia mają geodeci

Wykonywanie zawodu geodety wymaga posiadania odpowiednich uprawnień. Wykonywanie tego zawodu regulowane jest odpowiednimi przepisami, w tym artykułami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, w której znajdziemy informacje o tym, jakie wykształcenie powinni posiadać przyszli geodeci i jakie warunki powinni spełniać. Polskie prawo przewiduje siedem zakresów uprawnień geodezyjnych, które pozwalają geodecie na wykonywanie konkretnych obowiązków, od pomiarów cyfrowych po terenowe i inwentaryzacyjne.System ten zastąpił poprzednie piętnaście różnych zakresów. Zgodnie z nową ustawą wyróżnia się następujące zakresy uprawnień: geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne; rozgraniczanie i podział nieruchomości oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych; geodezyjne pomiary podstawowe; geodezyjną obsługę inwestycji; geodezyjne urządzanie terenów leśnych i rolnych; redakcję map; fotogrametrię i teledetekcję.

Wymagania, które należy spełnić ubiegając się o uprawnienia

Uprawnienia w geodezji i kartografii nadawane są przez Głównego Geodetę Kraju na wniosek osoby zainteresowanej. Przed sierpniem 2013 roku wszystkie uprawnienia można było zdobyć w podobnej procedurze. Deregulacja zawodu geodety zwolniła w przypadku uprawnień z zakresu 3,6 i 7 ze zdawania egzaminu państwowego, jednocześnie nakładając obowiązek wpisu do rejestru dokonywanego na podstawie tytułu zawodowego w zakresie uprawnień. Ponadto aby zdobyć uprawnienia konieczne jest posiadanie wykształcenia technicznego średniego lub wyższego z zakresu geodezji i kartografii oraz posiadanie zdolności do czynności prawnych. Zdobycie uprawnień zawodowych możliwe jest wyłącznie po odbyciu praktyki.

Jakie są narzędzia pracy geodety

O pracy geodety można powiedzieć, ze dokonuje obliczeń matematycznych, przestrzennych, sporządza mapy geodezyjne oraz dokonuje pomiarów terenu. Warto pamiętać, że dzisiejsza technika zdecydowanie ułatwia prowadzenie prac geodezyjnych. Podstawowymi narzędziami geodety, które wykorzystuje w terenie są teodolit, niwelator oraz tachimetr. Oprócz tych narzędzi geodeci używają również precyzyjnych GPSów, a także specjalistycznych programów biurowych. Dzięki nim tworzone są dokładne cyfrowe mapy geodezyjne, mapy powykonawcze czy mapy do celów projektowych.